Storbilsambulanser i Västernorrland

Lars Norberg om övergången mot stobilsambulanser:

Lars Norberg är verksamhetschef för Landstinget i Västernorrland. På hans ansvar ligger allt som har med ambulanssjukvården att göra: från inköp av ambulanser och ekonomi till personalfrågor och drift. I ambulansparken finns 33 bilar, övervägande stora bilar.

Hur stor del av er ambulansflotta består av storbilsambulanser?

Vi började diskutera storbilsambulanser i mitten av 2000-talet. Då hade vi bara mindre bilar och personalen ville absolut inte ha in några stora. Idag är personalen positiv till dem och vi går helt klart mot fler storbilar.

Vilka är huvudargumenten för att ni väljer att använda sådana?

Ett par år av stränga vintrar i kombination med Socialstyrelsens krav på vilken vård man ska kunna bedriva i en ambulans, fick oss att påbörja en upphandling av storbilsambulanser. Säkerheten för patienten och våra medarbetare är förstås den viktigaste aspekten. Lastkapacitet, framkomlighet och möjlighet att komma åt patienten från alla håll, är andra viktiga argument.

Ser du någon förbättringspotential för dessa ambulanser?

Visst finns det förbättringspotential. Bland annat ska personal och patient kunna vara fastspända med säkerhetsbälte i alla lägen. Det går inte alltid idag. För några år sedan hjälpte en student på designprogrammet oss att ta fram en modell av den perfekta ambulansen. Någon sådan finns dock inte på marknaden, men de bilar vi idag köper från Ambulansproduktion i Sandviken är de som ligger närmast hans modell. Tillsammans med Ambulansproduktion gör vi förbättringar inför varje ny leverans. Vi strävar hela tiden efter ökad säkerhet, enkelhet och att vår personal har en så ergonomisk arbetsplats som möjligt.

I vilken grad får ambulanspersonalen påverka upphandlingar av ambulanser?

Personalen är oerhört viktig i upphandlingarna. Vi har en upphandlingsgrupp som tar fram kravspecifikationerna och våra skyddsombud är mycket engagerade.

Får du synpunkter från ambulanspersonalen kring era ambulanser?

Personalen var minst sagt skeptiska till storbilarna i början, men nästan alla har ändrat sig. Framför allt har man ändrat arbetssätt. När ambulanspersonalen inte har möjlighet att undersöka och påbörja vården av patienten innan avfärd, kan de idag utföra dessa moment i ambulansen. Det sparar vi tid på.

Vilken typ av ambulanstransporter är vanligast hos er?

80% av alla transporter är medicinska. 20% är trauma, barn och gyn. Antalet ambulanstransporter ökar i hela landet. Det finns flera anledningar till det: Stor press på SOS-alarm är en anledning, fler och fler äldre som vårdas i hemmet, blir utskrivna tidigare från sjukhus och att både allmänhet och sjukvården allt oftare ringer ambulans istället för taxi eller sjuktransport. Allt detta gör att vi får fler ambulanser på vägarna.

Vad betyder säkra ambulanstransporter för dig?

Dels ska både patient och personal vara fastspända hela tiden och dels är det viktigt att fordonet är anpassat för avancerad vård i alla vinklar. Förarnas skicklighet är en annan viktig aspekt. Vi har valt en ny metodik för förarutbildning där mental träning ingår som en viktig del. Den har fungerat väldigt bra och fler landsting har börjat utbilda sin personal i samma anda. Vi inför också alkometrar på våra stationer. Det är våra skyddsombud som drivit frågan och personalen är mycket positiv till detta.
Telefon
Telefon
026 - 24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken