Cheva-ambulansen klarar myndighetskraven

Landstinget i Uppsala har haft storbilsambulanser sedan 1994.
– Det är bara storbilsambulanserna från Ambulansprouktion i Sandviken som klarar kraven,
det säger Per Andersson, verksamhetschefen för ambulansen på landstinget i Uppsala län. 


Varför föll valet på just Ambulansproduktions storbilsambulanser?
Socialstyrelsens har satt upp riktlinjer för vilka behandlingar som ska kunna utföras i en ambulans och de lever vi upp till. I våra bilar kommer personalen åt att vårda patienten från alla vinklar och kan utöva avancerad vård, vilket ofta krävs. Vi har också snörika vintrar och många som bor på landsbygden, vilket ställer krav på framkomlighet och översikt i trafiken. Det är bara Ambulansproduktions bilar som klarar våra krav.
Vilka är de största fördelarna med de ambulanser ni använder i Uppsala län?
Vården väger alltid tyngst, liksom möjligheten att på ett säkert och snabbt sätt transportera patienten till sjukhuset. Ambulanspersonalen måste också ha en bra arbetsmiljö. Jag upplever att våra ambulanser uppfyller alla dessa aspekter.
Ser du någon förbättringspotential för dessa bilar?
Vi är med och påverkar utformningen av bilarna varje gång vi köper in en ny eller modifierar en befintlig. När det kommer nya lösningar som gör att det blir smidigare för personalen att arbeta, ser vi till att modifiera och förbättra.
Vilka fördelar ser du i att ha en enhetlig ambulanspark?
All personal känner igen sig i alla bilar, vilket gör arbetet effektivt. Vi vet också att alla våra bilar är kompletta och klarar alla situationer. Vi kör ofta skadade och sjuka från Arlanda till universitetssjukhuset här i Uppsala. Ibland är det både kuvöser och anhöriga som ska få plats i bilarna och vi behöver aldrig fundera över vilken bil vi ska skicka.
I vilken grad får ambulanspersonalen påverka upphandlingar av ambulanser?
De är med i mycket stor utsträckning. Personalen är alltid med och tar fram kravspecifikationerna.
Får du synpunkter (positiva eller negativa) från ambulanspersonalen kring era ambulanser? Vilka?
Jag upplever att vi har en god samsyn kring ambulansparken i Uppsala län. Vi har ett bra koncept som fungerar.
Vad betyder säkra ambulanstransporter för dig?
Patient, anhöriga och personal ska kunna ta sig snabbt och säkert till sjukhuset utan att skada någon i omgivningen. Man ska förstås kunna sitta fastspänd och veta att allt i ambulansen sitter fast. Det är också viktigt att strömförsörjningen är tillräcklig och att vi kan lasta in all nödvändig utrustning.
Vilka krav anser du att ett landsting ska ställa på en ambulans med avseende på trafiksäkerhet?
Hög markfri gång, god bromsförmåga och i övrigt bra köregenskaper på bilen är viktiga aspekter, liksom användandet av ny teknik, som antisladd och antispinn. Vi måste ta oss fram i alla väder och situationer. En annan viktig del är sirener, reflexer och blåljus, som måste vara optimerade för att vi ska höras och synas.
Vilka andra aspekter ser du kring trafiksäkerhet för ambulanstransporter?
Bilarnas utformning och egenskaper är viktiga, men det är lika viktigt att personalen är kunnig och tränad i att köra våra fordon. Vi utbildar all vår personal i att köra ambulanserna på ett säkert sätt. Utbildningen repeteras vart tredje år för att säkerställa att alla håller samma höga nivå.
Telefon
Telefon
026 - 24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken