Claes Tingvall och trafiksäkerheten

Claes Tingvall är säkerhetsdirektör på Trafikverket och professor i trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola. Han brukar beskrivas som fader till nollvisionen och uppfinnaren av mitträcke på 2+1-vägar. 

Vad betyder säkra ambulanstransporter för dig?

Ambulanstransporten blir en allt viktigare del i vårdkedjan och den är säkerhetskritisk. Som ambulansförare har du både övrig trafik och din egen transport att ta hänsyn till. Det finns flera aspekter på säkra ambulanstransporter. Bland annat måste olycksplatsen säkras snabbt för att undvika att annan trafik kör in i ambulanspersonal eller de redan skadade.

En annan viktig del är ambulansföraren kan läsa trafiken och medtrafikanterna. Människor blir stressade när en ambulans närmar sig och det i sig kan utgöra en risk. En stressad person kan till exempel få för sig att köra upp på trottoaren för att släppa förbi ambulansen. Erfarna ambulansförare är duktiga på att anpassa hastighet, siren, blåljus och avstånd för att köra så säkert och effektivt som möjligt.

Vilka risker ser du med dagens ambulanstransporter i Sverige?

Ambulanser är tunga fordon som möjliggör effektiva och säkra transporter av sjuka eller skadade människor. Samtidigt innebär deras storlek och tyngd en risk för medtrafikanterna, vilket ställer höga krav på ambulansförarna. De måste vara mycket stresståliga, erfarna och ha snabb reaktionsförmåga.

Höga hastigheter är en annan risk. Det gäller att som ambulansförare förstå hur hastighetsökningar påverkar trafiksäkerheten. Många tänker inte på att en hastighetsökning från 50 till 70 km/h betyder en tidsvinst på 24 minuter på sju mil, medan en ökning från 110 till 130 endast sparar sex minuter på samma sträcka. Samtidigt får du en betydligt sämre trafiksäkerhet när du kör 130 km/h än vid 110/h med avseende på bland annat bromssträcka. 

Hur stort är problemet med ambulansrelaterade skadehändelser (EMVC) i Sverige?

Om man enbart tittar på antalet ambulansrelaterade skadehändelser är siffran relativt låg. Att i snitt 1-2 personer dör och ett tiotal skadas i ambulansrelaterade skadehändelser varje år är ändå inte acceptabelt. Man ska kunna vara trygg på vägarna och på sin arbetsplats, vilket för ambulanspersonal innebär i och i anslutning till en ambulans.

Hur skulle en nollvision för ambulansrelaterade skadehändelser kunna uppnås?

I Sverige har vi en nollvision för döda och skadade i trafiken och sedan hösten 2012 finns en ny global standard för detta ( ISO 39001 ). Den syftar till ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete för att reducera antalet döda och skadade i trafiken. Med rätt kunskap och bästa tillgängliga teknik kan vi få ned antalet skadehändelser i trafiken.

Vi har också en nollvision för skador i vården, vilket sammanfattas i en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den syftar till att stärka patientsäkerheten i landstingen, där ambulanstransporter utgör en del i vårdkedjan.

Hur kan ambulanstillverkare bidra till ökad trafiksäkerhet?

Ny teknik är en viktig del i trafiksäkerheten och här ligger personbilarna i framkant. Det är viktigt att även ambulanstillverkare använder den allra senaste tekniken för att underlätta för ambulansförarna. Automatisk inbromsning eller väjning vid hinder till exempel. Tekniken klarar vissa kritiska situationer betydligt bättre än människan och det är viktigt att ambulansförarna har allt stöd de kan få. även vid ombyggnationer av befintliga ambulanser bör tekniken uppgraderas där det är möjligt.

Jag tror att vi har mycket att lära av ambulanspersonalen. De kommer oftast först till en olycksplats och har bäst insikt i vad som hänt och varför. Om vi kunde få ta del av deras kunskap på ett strukturerat sätt, skulle även ambulanstillverkare ha mycket att lära kring hur man kan göra fordonen säkrare och mer effektiva. Redan idag samlas mycket statistik in, men vi skulle kunna göra mer inom detta område.

Att ambulanstillverkare ansluter sig till den nya trafiksäkerhetsstandarden ISO 39001 blir förhoppningsvis ett konkurrensmedel för ambulanstillverkare i framtiden. I bästa fall ett krav från inköparna.

Vilka krav anser du att ett landsting ska ställa på en ambulans med avseende på trafiksäkerhet?

Landstingen har en mycket viktig roll som kravställare. Ett samarbete mellan olika landsting i Sverige och andra länder skulle kunna öka och sprida kunskap om tillgänglig teknik och säkerhetslösningar. Kundkraven är det som driver utvecklingen framåt.

Går det att sammanfatta ”säkra ambulanstransporter”?

Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att ambulanstransporter utgör en säkerhetskritisk del i vårdkedjan. Det finns mycket att göra för att öka säkerheten för ambulanspersonal, medtrafikanter och den som är sjuk eller skadad. Landstingens uppgift som kravställare är viktig, liksom att ambulanstillverkarna hela tiden ser till att ligga i framkant vad gäller ny teknik. Ambulanspersonalen har ett stort ansvar och vi måste göra allt för att underlätta deras arbete. Bara då kan vi öka trafiksäkerheten och effektiviteten i ambulanstransporterna.
Telefon
Telefon
026 - 24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken